DSC 7088

Algemene voorwaarden

ONDERNEMINGSGEGEVENS

De Korrelatie vzw, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge – Sint-Jakobsstraat 36, BTW BE0450 910 537


ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website van De Korrelatie vzw met maatschappelijke zetel te Sint-Jakobsstraat 36 – 8000 Brugge, BTW BE0450 910 537, biedt haar klanten de mogelijkheid om producten van Brugse producenten via haar webwinkel online aan te kopen.

De Korrelatie vzw is de tussenpersoon tussen de klant en de producent van de goederen, waarbij De Korrelatie vzw enkel het online platform aanbiedt en afhaalpunt is.

De Korrelatie vzw biedt deze Brugse producenten een platform waar hun producten gepromoot en verkocht kunnen worden. De producenten zijn onafhankelijke ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor de levering van de producten aan het afhaalpunt.

De producten die De Korrelatie vzw verkoopt zijn enkel afkomstig van ontwerpers gedomicilieerd in België (producenten). Deze producten worden lokaal in België ontworpen en geproduceerd. Indien de producent echter de productie geheel of ten dele in het buitenland laat uitvoeren kan De Korrelatie vzw hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

De Korrelatie vzw besteedt de grootst mogelijke zorg aan de selectie van de producenten. De Korrelatie vzw kan echter niet garanderen dat de producten van de producenten voldoen aan de verwachtingen van de klant. De Korrelatie vzw kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor schadelijke gebeurtenissen die voortvloeien uit het gebruik van de producten. Voor dergelijke aanspraken dient de klant contact op te nemen met de producent van de desbetreffende producten. Indien de klant een aanspraak op een producent heeft, mag de klant dit meedelen aan De Korrelatie vzw.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Korrelatie vzw moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Korrelatie vzw aanvaard zijn.

De Korrelatie vzw heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. De voorwaarden zijn altijd in te zien via de link op de website van shophandmadeinbrugge.be.

De Korrelatie vzw heeft het recht om gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de website in het geval van misbruik en niet respectvol handelen, of als er in strijd wordt gehandeld met de wet, openbare orde en onderhavige algemene voorwaarden. Uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van De Korrelatie vzw om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding op desbetreffende gebruiker te verhalen.

PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

AANBOD

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, om een goede beoordeling mogelijk te maken. De afbeeldingen waar De Korrelatie vzw gebruik van maakt, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, of door functioneren van de site, binden De Korrelatie vzw niet. Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft, bijvoorbeeld een actie, wordt dit nadrukkelijk door verkoper gemeld.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Korrelatie vzw niet.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, afhaaltermijn of afhaalwijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen via shop@handmadeinbrugge.be of rechtstreeks met de producent.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Korrelatie vzw of door de producent van het product. De Korrelatie vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Alle auteursrechten, merkrechten en overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website van De Korrelatie vzw, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, software, formats en domeinnamen, berusten uitsluitend bij De Korrelatie vzw.

Het is gebruikers verboden om de website van De Korrelatie vzw of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van De Korrelatie vzw.

De aansprakelijkheid van De Korrelatie vzw voor haar verplichtingen op grond van de gesloten overeenkomst met de klant is beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor het product waaruit het desbetreffende schade brengende feit is voortgevloeid.

ONLINE AANKOPEN

De betaling van een product kan uitsluitend gebeuren aan De Korrelatie vzw. Procedure bij het plaatsen van een bestelling:

 • De klant plaatst de producten die hij wenst aan te kopen in het winkelmandje.
 • De klant betaalt zijn bestelling online aan De Korrelatie vzw en kiest het afhaalmoment dat voor hem/haar past.
 • Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant een bevestigingsmail.
 • Na ontvangst van de betaling, maakt De Korrelatie vzw het pakket klaar voor afhaling.
 • De klant ontvangt een mail dat zijn/haar bestelling klaarstaat en kan afgehaald worden op het afgesproken afhaalmoment.
 • De klant haalt zijn/haar bestelling af in het afhaalpunt (Wijngaardplein 14, 8000 Brugge) op het afgesproken afhaalmoment.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via eigen bankapp

De Korrelatie vzw is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

AFHALING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

De Korrelatie vzw fungeert als tussenpersoon tussen de klant en de producent. Na ontvangst van de bestelling, de aanvaarding van de algemene voorwaarden én betaling door de klant zal De Korrelatie vzw de bestelling binnen een termijn van 24 uur doorgeven aan de producent.

De goederen worden enkel via het afhaalpunt opgehaald, binnen de tijd zoals omschreven bij de bestelling na ontvangst van de bevestigingsmail. Omdat De Korrelatie vzw met verschillende producenten werkt die verschillende soorten van producten aanbieden, verschilt de levertijd van product tot product.

Bij De Korrelatie vzw kan men van meerdere producenten tegelijk producten kopen. Producten worden binnen afgesproken termijn door de klant opgehaald in het afhaalpunt, tenzij anders aangegeven op de productpagina.

In sommige gevallen zijn de producten van zodanige omvang dat de producten bij de producent afgehaald kunnen worden op afspraak. Dit staat duidelijk vermeld bij het product. In dat geval kan de klant contact opnemen met de producent om de afhaling te bespreken.

Als een product langer dan de afgesproken termijn op zich laat wachten kan de klant contact opnemen met De Korrelatie vzw. De Korrelatie vzw neemt dan vervolgens contact op met de producent van de bestelde goederen.

Als de klant een bestelling wenst te annuleren dan moet de klant zo snel mogelijk contact opnemen met De Korrelatie vzw per aangetekende post of e-mail. Wanneer de annulering van de bestelling nog mogelijk is, dan betaalt De Korrelatie vzw het totale bedrag van de bestelling (prijs van het product) terug aan de klant binnen een termijn 8 werkdagen.

De Korrelatie vzw kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van de levertermijn.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de afhaling, moeten door de klant onverwijld ter plaatse worden gemeld aan De Korrelatie vzw.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de producent.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de producent te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

De Korrelatie vzw is de tussenpersoon tussen de klant en de producent van de goederen, De Korrelatie vzw is op geen enkel moment de eigenaar van de goederen en kan De Korrelatie vzw hieromtrent ook geen enkele aansprakelijkheid dragen.

HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Korrelatie vzw.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant De Korrelatie vzw via een ondubbelzinnige verklaring door middel van een aangetekend schrijven of e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De goederen worden teruggebracht rechtstreeks bij de betreffende producent. De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Korrelatie vzw heeft meegedeeld, overhandigen aan de producent.

De kosten van het terugbrengen van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggebrachte product op de een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Korrelatie vzw zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst op correcte wijze herroept zoals hierboven beschreven, zal De Korrelatie vzw alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, en indien van toepassing, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat de producent de door de klant teruggebrachte goederen heeft ontvangen.

De Korrelatie vzw betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Korrelatie vzw of de producent geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en door de klant zijn afgehaald, dient de klant contact op te nemen met De Korrelatie vzw en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de betreffende producent.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant De Korrelatie vzw zo snel mogelijk inlichten per aangetekende post, e-mail. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

CONTACTGEGEVENS VOOR KLANTEN

De Korrelatie vzw is bereikbaar op het telefoonnummer +32 474 50 83 88, via e-mail op shop@handmadeinbrugge.be of per post op het volgende adres Sint-Jakobsstraat 36 – 8000 Brugge. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Korrelatie vzw beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt De Korrelatie vzw zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Korrelatie vzw om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden van De Korrelatie vzw waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.  De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Made byBits of Love